ZŠ Maltézských rytířů

Školné

Školné činí 300 Kč, za druhého sourozence 200 Kč, za třetího 100 Kč na dítě měsíčně. Je možné požádat o slevu.

Výše školného může být pro další školní rok upravena rozhodnutím ředitelky školy.

Školné se platí do 25. dne příslušného měsíce, lze platit jednorázově na delší období dopředu. Do poznámky pro příjemce v bankovním příkazu uveďte „Školné“, příjmení, jméno dítěte, období,.

Číslo účtu: 2400831734/2010 (FIO banka).

Škola zajišťuje ze školného úhradu nákladů, které nelze hradit z dotace MŠMT ČR, například opravy školní budovy.